Moleben

Moleben  do  Błogosławionej Matki Josafaty

Diakon: Błogosław  Ojcze.

Kapłan: Błogosławiony niech  będzie  Bóg  nasz  teraz  i  zawsze  i  na  wieki  wieków.

Chor:  Amen.

Chwała Tobie,  nasz  Boże,  chwała  Tobie.

Królu  niebieski,  Pocieszycielu,  Duchu  Prawdy,  który  wszędzie  jesteś  i  wszystko  wypełniasz;  skarbnico  dóbr  i  Dawco  życia,  przyjdź  i  zamieszkaj  w  nas  i  oczyść  nas  od  wszelkiej  zmazy  i  zbaw  o  Dobry  dusze  nasze.

Święty  Boże,  święty mocny,  święty  i  nieśmiertelny,  zmiłuj  się  nad  nami. (3)

Chwała  Ojcu  i  Synowi  i  Duchowi  Świętemu,  teraz  i  zawsze  i  na  wieki  wieków.  Amen.

Przenajświętsza  Trójco,  zmiłuj  się  nad  nami,  Panie  oczyść  grzechy  nasze,  Władco  przebacz winy nasze,  Święty  nawiedź  i  uzdrów  słabość  naszą w imię Twoje.

Panie  zmiłuj  się  (3)

Chwała  Ojcu  i  Synowi,  i  Duchowi  Świętemu  jak  było  na  początku  teraz i  zawsze,  i  na wieki  wieków. Amen.

Ojcze  nasz,  któryś  jest  w  niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź  królestwo  Twoje,  bądź  wola  Twoja,  jako  w  niebie  tak  i  na  ziemi,  chleba  naszego  powszedniego  daj  nam  dzisiaj  i  odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie   wódź  nas  na  pokuszenie,  ale  nas  zbaw  ode  złego.

Kapłan: Bo  Twoje  jest  Królestwo  i  potęga  i  chwała  Ojca  i  Syna  i  Ducha  Świętego,  teraz  i  zawsze  i  na  wieki  wieków.

Chór:  Amen.

Panie  zmiłuj  się  (12)

Chwała  Ojcu  i  Synowi,  i  Duchowi  Świętemu,  jak  było  na  początku  teraz i  zawsze,  i  na wieki  wieków. Amen.

Przyjdźmy, oddajmy pokłon Królowi, naszemu Bogu.

Przyjdźmy, oddajmy pokłon Chrystusowi, Królowi, naszemu Bogu.

Przyjdźmy, oddajmy pokłon i przylgnijmy do samego Pana Jezusa Chrystusa, Króla i Boga naszego.

Psalm 145

Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.

Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny.

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda.

I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość.

Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością.

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią!

Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę,

aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.

Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty.

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.

Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.

Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych.

Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię na zawsze i na wieki.

Chwała  Ojcu  i  Synowi  i  Duchowi  Świętemu,  jak  było  na  początku  teraz i  zawsze,  i  na wieki  wieków.  Amen.

Alleluja, alleluja, alleluja. Chwała Tobie Boże. (3)

 

Troparion:

Błogosławiona Josafato, Twoim duchem modlitwy i służby, uczysz nas odnawiać i  ożywiać ludzkie serca, oraz służyć wszędzie tam gdzie jest największa potrzeba. Wszystko na chwałę Bożą.

Błogosławiona Josafato, Twoim duchem modlitwy i służby, uczysz nas odnawiać i  ożywiać ludzkie serca, iść do najbardziej potrzebujących, czyniąc to na chwałę Bożą.

Chwała  Ojcu  i  Synowi  i  Duchowi  Świętemu, jak  było  na  początku  teraz i  zawsze,  i  na wieki  wieków.  Amen.

 

Kondakion:

Błogosławiona Josafato, współzałożycielko Zgromadzenia Służebnic Niepokalanej Panny Maryi. Ty rozpoczęłaś misję na Ukrainie wśród swojego narodu i zapaliłaś światło w mroku jego osamotnienia. Wychowując dzieci i młodzież dałaś rodzicom nową nadzieję i siłę. Opiekowałaś się  chorymi i nędzarzami, gdyż widziałaś w nich obraz Boży. Dbałaś o piękno Bożej Świątyni aby ludzie mogli przeżywać misterium nabożeństwa. Wszechmogący doprowadził Cię do świętości drogą cierpienia czyniąc Cię wzorem po wsze czasy.

Błogosławiona Josafato, współzałożycielko Zgromadzenia Służebnic Niepokalanej Panny Maryi. Ty rozpoczęłaś misję na Ukrainie wśród swojego narodu, zapalając światło w ciemności osamotnienia. Wychowując dzieci i młodzież obdarowałaś rodziców nową nadzieją i siłą. Opiekowałaś się  chorymi i ubogimi, gdyż widziałaś w nich obraz Boga. Dbałaś o piękno Świątyni, aby ludzie mogli przeżywać misterium nabożeństwa. Wszechmogący doprowadził Cię do świętości drogą cierpienia, czyniąc Cię wzorem kobiety po wszystkie czasy.

 

Prokimen:

Diakon:  Słuchajmy  z  uwagą.

Kapłan:  Pokój  wszystkim.

Diakon: Oto  Mądrość,  słuchajmy  z  uwagą.

Prokimen: Wielbi  dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Wers: Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia.

Wers: Wielkie rzeczy uczynił mi  Wszechmocny. Święte jest Jego imię.

Diakon:  Módlmy  się  do  Pana.

Chor: Panie  zmiłuj  się.

Kapłan: Albowiem  święty  jesteś  Boże  nasz  i  Tobie  chwałę  oddajemy  Ojcu,  Synowi  i  Duchowi  Świętemu  teraz  i  zawsze  i  na  wieki  wieków.

Chór:  Amen.

Wszelkie  stworzenie,  niech  chwali  Pana.

Wers: Chwalcie  Boga  w  Jego  świętych.

Wers: Chwalcie  Go  w  Jego  mocy  i  sile.

 

Ewangelia

Diakon: Aby  móc  wysłuchać  Św.  Ewangelię,  prośmy  Pana  Boga  naszego.

Chór:  Panie  zmiłuj  się. (3)

Kapłan: Oto  Mądrość! Powstańmy  i  wysłuchajmy  Św. Ewangelii.  Pokój  z  wami.

Chór:  I  z  duchem  Twoim.

Diakon:  Czytanie Ewangelii według  św. Jana.

Chór: Chwała  Tobie  Panie,  chwała  Tobie.

Kapłan: Słuchajmy  z  uwagą.

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.

Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.          (J. 15, 1-5)

Chór: Chwała  Tobie  Panie,  chwała  Tobie.

 

Błagania

Kapłan: Josafato, wybrana przez Boga do służenia bliźnim, wysłuchaj nas, którzy modlimy się do Ciebie.

Josafato, wybrana przez Boga do służenia bliźnim, wysłuchaj nas, modlimy się do Ciebie.

Chór:  Blogosłwiona  Matko Josafato módl się za nami

Josafato, która odpowiedziałaś na wezwanie, by odnowić serce narodu, wysłuchaj nas, którzy modlimy się do Ciebie.

Josafato, która nauczałaś dzieci i młodzież prowadząc ich do Boga, wysłuchaj nas, którzy modlimy się do Ciebie.

Josafato, która niosłaś pomoc chorym, słabym i samotnym, wysłuchaj nas, którzy modlimy się do Ciebie.

Josafato, która dbałaś o piękno Bożej świątyni, wysłuchaj nas, którzy modlimy się do Ciebie.

Josafato, która swoim śpiewem wychwalałaś dobroć Bożą i Jego miłosierdzie, wysłuchaj nas, którzy modlimy się do Ciebie.

Josafato, która w cierpieniu dałaś świadectwo ufności do Boga, wysłuchaj nas, którzy modlimy się do Ciebie.

Josafato, która w modlitwie do Chrystusa ukrytego w Eucharystii błagałaś o światło dla siebie i swojego narodu, wysłuchaj nas, którzy modlimy się do Ciebie.

Josafato, która uczyłaś swoje siostry służenia tam, gdzie największa potrzeba, wysłuchaj nas, którzy modlimy się do Ciebie.

Josafato, która błogosławiłaś swoje siostry na misje wśród dzieci Ukrainy przebywających na obczyźnie, wysłuchaj nas, którzy modlimy się do Ciebie.

Josafato, która wszystko oddawałaś pod opiekę Niepokalanej Pannie Maryi, wysłuchaj nas, którzy modlimy się do Ciebie.

Josafato, ukoronowania w niebie chwałą błogosławionych, wysłuchaj nas, którzy modlimy się do Ciebie.

 

Litania

Kapłan: Zmiłuj  się  nad  nami,  Panie,  w  Twoim  wielkim  miłosierdziu,  błagamy  Cię,  wysłuchaj  nas  i  zmiłuj  się

Chór:  Panie  zmiłuj  się  (3)

Kapłan: Boże Wszechmogący, Ty obiecałeś wysłuchać modlitwy dwóch albo trzech, którzy zejdą się w Imię Twoje. Pokładając nadzieję na Twoją wierność i miłosierdzie błagamy Cię za wstawiennictwem Błogosławionej Josafaty wysłuchaj modlitwy i błagania Twoich sług i obdaruj nas pełnią swojej dobroci, błagamy Cię wysłuchaj i zmiłuj się.

Chór:  Panie  zmiłuj  się  (3)

Kapłan: Błagamy Cię Panie Boże nasz, w Twoim wielkim miłosierdziu i łagodności spójrz łaskawie na lud Twój. Oczyść nasze serca i oświeć Twoim Duchem Świętym i pozwól nam wielbić Ciebie naszym życiem. Za wstawiennictwem Błogosławionej Josafaty prosimy Cię, wysłuchaj nas łaskawy Boże i zmiłuj się.

Chór:  Panie  zmiłuj  się  (3)

Kapłan: Bo jesteś Bogiem miłościwym i miłującym, i Tobie oddajemy chwałę, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu teraz i zawsze, i na wieki wieków .

Chór: Amen.

Diakon:  Z pokorą  skłońmy  swoje  głowy  (i  kolana)  i  módlmy  się  do  Pana.

Chór:  Panie  zmiłuj  się

Modlitwa za wstawiennictwem Błogosławionej Josafaty.

Ojcze Niebios, Ty posłałeś Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, by zbawić wszystkich ludzi i w swojej ojcowskiej czułości wołasz wybrane dzieci , by przyszły do Niego, wzięły krzyż i świadczyły o mocy Twojej miłości.

Dzisiaj dziękujemy Ci, że powołałeś w naszym Kościele Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi i ukoronowałeś to Zgromadzenie czcią i świętością poprzez osobę Błogosławionej Josafaty. Ona świadczyła o Tobie swoim heroicznym i pełnym miłości życiem. Ufając w Jej orędownictwo i za wstawiennictwem Najświętszej Bogurodzicy błagamy Cię : wzmocnij naszą wiarę, nadzieję i miłość, byśmy mogli za Jej przykładem odważnie kroczyć w życiu, zgodnie z Ewangelią i wstąpić do Królestwa Bożego. (…)

Chór:  Amen.

Diakon:  Oto  Mądrość!

Chór:  Zacniejsza  od  cherubinów  i  nieporównanie  pełniejsza  chwały  od  serafinów,  która   nieskalanie narodziła  Boga  Słowo, Święta Boża Rodzicielko, wielbimy  Cię.

Kapłan:  Chwała  Tobie,  Chryste  Boże,  nadziejo  nasza,  chwała  Tobie.

Chór:  Chwała  Ojcu  i  Synowi  i  Duchowi  Świętemu,  teraz  i  zawsze,  i  na  wieki  wieków.  Amen. Panie  zmiłuj  się  (3)  Błogosław.

Kapłan:  Chrystus,  prawdziwy Bóg nasz,  za  wstawiennictwem  najczystszej  swej  Matki,  świątobliwych  i noszących Boga  w  sercu  Ojców  naszych i Błogosławionej Josafaty i wszystkich  świętych,  niech się zmiłuje nad  nami  i  zbawi  nas  przez  swoje  wielkie  miłosierdzie  i  dobroć.

Chór:  Amen.

A man
Napisz do nas

Kontakt do nas

Adres
Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Rajców 11 00-220 Warszawa
Telefon:
+48 22 831 73 16
E-mail:
siostrynmp@gmail.com
A man

Notice: Undefined index: PP in /home/sluzebnice/ftp/public/tpl/layout.php on line 237
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. Sprawdź naszą politykę prywatności. (Zamknij)